Kategorier
Uncategorized

Vad är ett ledningssystem?

Det finns ett stort behov av innovation när det gäller att utforma ledningssystem som kan ge förutsättningar för att lösa dagens och morgondagens utmaningar. Här är tre citat från experter som talat om det ofta och länge:

In our experience, breakdowns in a company’s management system, not managers’ lack of ability or effort, are what cause a company’s underperformance. – Mastering the Management SystemRobert S. Kaplan & David P. Norton

The biggest liability for most organizations isn’t a clunky operating model or a busted business model, but a sclerotic management model. – HumanocracyGary Hamel & Michele Zanini

We are living under the tyranny of the prevailing style of management. Most people imagine that this style of management has always existed, and is a fixture. Actually it is a modern invention, a trap that has led us into decline. Transformation is required. – W. Edwards Deming, The New Economics

Vad är då ett ledningssystem? Om du har tänkt på ett ledningssystem som en manual eller en mjukvara kan det kännas konstigt att överge den tanken. På webben får du dessutom upp många träffar som beskriver begreppet i termer av verktyg. Men ett ledningssystem är inte ett verktyg. (Däremot finns digitala verktyg för att underlätta ett ledningssystem.)

Ett ledningssystem är snarare det sätt på vilket en organisation hanterar de inbördes relaterade delarna av sin verksamhet för att uppnå sina syften. Det är min översättning av en vedertagen definition av den internationella organisationen för standardisering (ISO). (Syften är här översatt från engelskans aim som har en bredare betydelse än goals eller targets.) Ledningssystem kan vara enkla eller komplexa beroende på verksamhetens omfattning, mål och skyldigheter. Men en sak har de gemensamt: De bör vara självförbättrande med en feedbackloop för kontinuerlig utveckling.

Ett enkelt ledningssystem kan se ut så här:

  • Vad vill vi uppnå? Först och främst kommuniceras organisationens roll i en bredare kontext samt dess syfte och strategi, förslagsvis i termer av mission, vision och värderingar.
  • Vad krävs för att vi ska uppnå det? Strategiska formuleringar bryts ner och kommuniceras i policys och tillhörande riktlinjer, konkreta målformuleringar och nyckeltal samt prioriterade initiativ för att nå målen.
  • Hur ska vi göra? Organisationen och det operativa arbetet planeras och implementeras med stöd av organisationsstruktur, roller, kompetens, processer, kommunikation, ledarskap m.m.
  • Hur ska vi bli bättre på det vi gör? Processer och resultat utvärderas, måluppfyllelsen analyseras och detta ligger till grund för vidare anpassning av strategi och mål.

Men kan en organisation hantera sig själv? Vem är det som kör egentligen? ISO är inte tydliga i sin definition. Otydligheten kanske är medveten för att definitionen ska omfatta olika organisationsformer. Deming var i alla fall säker: Det är den högsta ledningen som styr.

Vilka är då den högsta ledningen? När vi pratar om aktiebolag är det ju så att ledande personer styr på olika nivåer. Styrningen är ett samspel mellan styrelse, ägare och verkställande ledning. Här spelar styrelsen, motorn i det strategiska arbetet, en viktig roll. Styrelsen bör t.ex. kunna diskutera ledningssystemets förmåga att nå sitt syfte och de strategiska målen.

Här har jag skrivit lite om ledningssystem i samverkan med andra system. Sidan är under uppbyggnad, så håll till godo.

Lämna ett svar